Posts

نکات مهم برای موفقیت در زندگی دانشجویی

  1-   با دیگران مقایسه نکنید هرگز با دیگران مقایسه نکنید زیرا هر کسی توانایی ها و قابلیت های خاص خود را دارد. دانش آموزان خوب براساس توانایی های خود موفق می شوند. کاری را که دیگران انجام می دهند کپی نکنید و راه خودتان را دنبال کنید. مقایسه به شما این امکان را می دهد که دلسرد شوید. به خودتان زحمت ندهید که دوستان، همسایگان یا شرکایتان چه کاری انجام می دهند. چون در نهایت، تنها چیزی که اهمیت دارد موفقیت خودتان است. https://www.aparat.com/result/%D8%AE%D9%88%D8%AF_%D8%B1%D8%A7_%D8%A8%D8%A7_%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87_%D9%86%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF 2- از اشتباهات خود درس بگیرید خوب است که از اشتباهات خود درس بگیرید زیرا مهم ترین درس های زندگی را می توان با پیشرفت از اشتباهات خود آموخت. یک دانش آموز موفق از اشتباهات خود درس می گیرد و سعی می کند بیشتر پیشرفت کند. شما نمی توانید از اشتباه خود درس بگیرید مگر اینکه اعتراف کنید که آن را انجام داده اید. هرگز خود را دست کم نگیرید! درعوض، از اشتباهات درس بگیرید، زیرا این بهترین کار زمانی است که